Общи условия за ползване на сайта

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставените от „Марфил Бийч“ ЕООД услуги, посредством уебсайт за онлайн поръчки „laskara.bg” („Общите условия“) и урежда отношенията между „Марфил Бийч“ ЕООД и всеки един от потребителите на уебсайта laskara.bg

 1. Дефиниции:

 

 • „Марфил Бийч“ ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Софииски герой 3, вх Б ет. 7 ап. 34 ЕИК: 202550386;
 • bg – електронен магазин, собственост на „Марфил Бийч“ ЕООД посредством, който клиентите имат възможност да извършват Поръчки, достъпен на https://laskara.bg/;
 • Клиент – всяко лице, навършило 18 г., ползващо услугите на bg съгласно настоящите Общи условия;
 • Клиентски профил – уникален профил на съответния клиент, представляващ комбинация от букви, цифри или специални символи, съдържащ се в базата данни на bg, достъпен, чрез въвеждане на име и парола. Профилът съдържа лични данни, които се обработва от „Марфил Бийч“ ЕООД, като за повече информация молим да се запознаете с нашата Политика за поверителност. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация и да променя паролата за достъп.
 • Поръчка – заявка за закупуване на предлаганите през laskara.bg стоки (храни, напитки и др.)

 

 1. Регистрация, приложимост

За да може да използва предлаганите от „Марфил Бийч“ ЕООД услуги предоставени чрез уебсайта laskara.bg, Клиентът може да попълни съответната електронна форма за регистрация. Клиентът може да направи поръчка и без да се регистрира, като по този начин няма да има възможност да ползва всички услуги предоставени от „Марфил Бийч“ ЕООД  чрез уебсайта laskara.bg Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Марфил Бийч“ ЕООД  и всеки Kлиент, независимо от факта дали са регистрирани в сайта или не. С отбелязването на съответната отметка при завършване на  Поръчка всеки Клиент декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и приема да бъде обвързан от тях при всяко използване на електронния магазин и предлаганите чрез него услуги.

 • В случай че Клиентът е непълнолетен, отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на Поръчката трябва да бъде със съгласието на родителите или настойниците за приемане на настоящите Общи условия. В случай че Клиентът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за завършването на регистрацията/Поръчката се извършва от родител или настойник.
 • Клиентът, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на Клиента, и другите изискуеми от електронната форма на laskara.bg данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. Във всеки случай когато се попълва електронната форма за Поръчка, Клиентът, гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
 • Предоставянето на некоректни или неверни данни при попълване на формата за Поръчка, би довело до невъзможност за „Марфил Бийч“ ЕООД да предостави заявените чрез laskara.bg услуги, както и дава правото на „Марфил Бийч“ ЕООД, да откаже изпълнение на услугите за съответния Клиент.
 • Посоченият в електронната форма за Поръчка e-mail адрес или този, посочен при регистрация, ще бъде използван от „Марфил Бийч“ ЕООД за връзка с Клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с изпращането им без нужда от изрично потвърждение за това.
 • В сайта laskara.bg е възможно да има препратки и линкове към сайтове на трети страна. Общите условия и политиката за поверителност на laskara.bg не намират приложение за тези сайтове, както и „Марфил Бийч“ ЕООД не носи отговорност в случай на претърпени вреди от страна на Клиент, след посещаването на тези сайтове. „Марфил Бийч“ ЕООД насърчава всеки потребител на laskara.bg, след напускане на сайта, да се запознае с общите условия и политиката за поверителност на всяка посещавана от него интернет страница.

 

 1. Права и задължения на Клиента

 

Клиентът е длъжен да ползва laskara.bg и предлаганите от „Марфил Бийч“ ЕООД   услуги по предназначение, добросъвестно, за лични и некомерсиални цели.

3.1. Клиентът се задължава да пази своето потребителско име и парола, за своя потребителски профил. В случай, че трето лице получи достъп до данните за вписване или до потребителския профил, по какъвто и да е начин, съответният Клиент е длъжен незабавно да уведоми за това „Марфил Бийч“ ЕООД. При неизпълнение на това задължение  Клиентът ще носи отговорност, при евентуално претърпени от „Марфил Бийч“ ЕООД  вреди. В случай, че трето лице получи достъп до профила на Клиент, „Марфил Бийч“ ЕООД ще приема всяко идентифициране с клиентския профил и парола за съответния Клиент като достъп, осъществен от самия Клиент.

3.2. Клиентът се задължава при ползване на предоставяните от „Марфил Бийч“ ЕООД услуги:

 • Да уведоми „Марфил Бийч“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставените услуги;
 • Да не се представя за друго лице;
 • Да използва публикуваното на уебсайта laskara.bg, съдържание единствено за лично ползва с нетърговски цели при спазване на изискванията на настоящите Общи условия;
 • Да не осъществява и да не се опитва да придобие неоторизиран достъп до предоставяните от laskara.bg услуги, чрез каквито и да е методи;
 • Да не поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на техническите и софтуерни приложения на уебсайта laskara.bg

3.3. Клиентът има право по всяко време и по собствена преценка да прекрати използването на предоставените от „Марфил Бийч“ ЕООД услуги, като деактивира предоставянето им от Клиентския си профил.

3.4. Клиентът няма право да отказва поръчка след като тя е финализирана. Изпратена поръчка обвързва Клиента, като той е длъжен да я приеме и да я заплати, освен ако доставените стоки не отговарят на поръчката.

 1. Права и задължения на „Марфил Бийч“ ЕООД

„Марфил Бийч“ ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Клиента да използва услугите предлагани на laskara.bg, както и се стреми да предоставя по-добро потребителско преживяване.

4.1. При необходимост и с оглед запазване и подобряване на качеството и сигурността на laskara.bg, „Марфил Бийч“ ЕООД може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до laskara.bg.

4.2. „Марфил Бийч“ ЕООД има право да променя асортимента, описанието на продуктите, цените, времето за доставка и други детайли във връзка с предлаганите в електронния магазин стоки и услуги, без предварително уведомление.

4.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство „Марфил Бийч“ ЕООД съхранява информационни материали и ресурси, предоставени от Клиента при попълване на електронната форма за Поръчка/Регистрация в laskara.bg, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на „Марфил Бийч“ ЕООД или на трети лица, в случай че същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

4.4. „ Марфил Бийч “ ЕООД има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на клиента до услугите, предлагани от laskara.bg, в случай че Клиентът използва услугите предоставени от „Марфил Бийч“ ЕООД в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

4.5. „Марфил Бийч“ ЕООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез сайта laskara.bg, като уведоми за това Клиентът със съобщение на интернет сайтa или чрез неговия e-mail.

4.6. „Марфил Бийч“ ЕООД има право да спре, ограничи или промени предоставените на Клиента услуги, както и да сезира компетентните държавни органи в случай  че с поведението си Клиентът, по преценка на „Марфил Бийч“ ЕООД нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, настоящите Общи условия или правата и законите интереси на трети лица.

4.7. „Марфил Бийч“ ЕООД си запазва правото едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия. При извършване на промени, те биват публикувани на laskara.bg, като на Клиентите се предоставя двуседмичен срок за запознаване с промените. В двуседмичния срок те могат да заявят с изрично писмено съобщение до „Марфил Бийч“ ЕООД, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия. В такъв случай Клиентският профил на съответния Клиент се закрива и отношенията между страните се  прекратяват. В случай че Клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред. Изменените и/или допълнени Общи условия действат между страните и в случаите, когато Клиентът ги приеме наново в рамките на двуседмичния период във връзка с финализирането на нова Поръчка. Измененията не засягат отношения между „Марфил Бийч“ ЕООД и Клиента, възникнали преди съответните промени, възникнали с валидно заявени, приети и изпълнени Поръчки.

 1. Цени и поръчки

Поръчки могат да се правят чрез сайта laskara.bg или на телефон 0889369369. Всички предлагани от „Марфил Бийч“ ЕООД услуги, стоки и съответните им цени са обявени в сайта laskara.bg. С клик върху бутона „Завършване на Поръчката“. Поръчките, както и данните за контакт на Клиенти, които поръчват за първи път, могат да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, Клиентът следва да упомене в Поръчката си телефон, на който да може да получи потвърждение. Всяка отделна поръчка се изпълнява на стойност и при другите условия, изрично посочени на Клиента преди финализиране на съответната Поръчка. Тези условия се отнасят единствено до съответната Поръчка, която бива финализирана, като „Марфил Бийч“ ЕООД не гарантира, че при последваща поръчка стойността и другите условия, няма да бъдат различни.

5.1 Клиентът може да заплати цената на стоките/услугите по направена Поръчка по един от следните начини:

 • Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставка, като превозвач посети посочения от Клиента адрес за доставка и предаде поръчаните стоки. Клиентът се задължава да заплати пълната стойност на цената на продуктите, дължима на „Марфил Бийч“ ЕООД , на превозвача, като в замяна получава касова бележка;
 • Плащане при получаване на място в търговски обект.
 • Онлайн плащане – опцията е достъпна само за Поръчка през Сайта. Тя предоставя възможност на Клиента да направи плащане чрез кредитна/дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката.

5.2. В случай на невъзможност за предоставяне на поръчани от Клиента стоки, „Марфил Бийч“ ЕООД уведомява клиента за това във възможно най-кратък срок. В случай, че Клиентът не пожелае да промени своята поръчка, всяка евентуално заплатена до този момент от Клиента сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента.

5.3. Времето на доставка зависи от сложността на всяка отделна Поръчка, с оглед на което точното време за доставка се указва на Клиента в срок от 10 минути след финализиране на съответната Поръчка. Доставките се извършват на територията на гр. София.

5.4. „Марфил Бийч“ ЕООД има право да откаже Поръчка и/или предаване на напитки, съдържащи алкохол, както и други продукти, чиято консумация има възрастово ограничение уредено в съответния закон, в случай че Клиентът не може да удостовери възрастта си или откаже да го направи, в случай на основателни съмнения от страна на служител на „Марфил Бийч“ ЕООД.

5.5. „Марфил Бийч“ ЕООД може да откаже изпълнение на поръчката, в случай на форсмажорни обстоятелство, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия.

 1. Рекламации

При констатиране на несъответствие между Поръчката и доставените стоки в количествено и качествено отношение Клиентът има право да предяви рекламация. Клиентът трябва да предяви рекламация в рамките на 60 минути, считано от часа на предаване на Поръчката, като уведомлението следва да бъде подадено чрез телефонно обаждане до номер 0889369369. „Марфил Бийч“ ЕООД има право да откаже приемането и разглеждането на рекламация, когато уведомлението е отправено след изтичане на този срок. Разговорите към телефон 0889369369 се таксуват на цената на разговор до фиксирана мрежа, цената за който се определя съобразно тарифния план на доставчика на телефонни услуги на Клиента.

6.1. При предявяване на основателна рекламация „Марфил Бийч“ ЕООД предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем в зависимост от ситуацията, вида и естеството на проблема:

 • Ваучер – от който Клиентът може да се възползва при последваща поръчка.

6.2. За валидна рекламация се счита само тази, при която Клиентът предостави на доставчика продукта или стоката от която не е доволен, в количество не по-малко от  две трети от доставеното.

 1. Прекратяване на отношенията между страните.

       Отношенията между „Марфил Бийч“ ЕООД и Клиента могат да бъдат прекратени в следните случаи:

 • По взаимно съгласие;
 • При доброволно закриване на Клиентски профил;
 • В случай, че Клиент заяви изрично в писмен вид в съответния период, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия или Политиката за поверителност;
 • При настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на предоставените от „Марфил Бийч“ ЕООД услуги;
 • Едностранно от „Марфил Бийч“ ЕООД в случай че бъде установено, че Клиентът използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него услуги в нарушение на настоящите Общи условия, например при съзнателно предоставяне на неточен адрес за доставка. Във всички случаи при нарушение на настоящите Общи условия, „Марфил Бийч“ ЕООД има право да откаже приемането на поръчки от същия Клиент в бъдеще.
 1. Интелектуална собственост

Цялото съдържание на laskara.bg, както и неговите търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по сила на действащото българско и приложимото международно законодателство. „Марфил Бийч“ ЕООД притежава правото на интелектуална собственост върху уебсайта в неговата цялост, както и  върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано нито в неговата цялост, нито частично от трети лица без изричното предварително писмено съгласие на носителя на правата на интелектуална собственост.

 1. Ограничаване на отговорността

9.1. „Марфил Бийч“ ЕООД не носи отговорност за претърпени от Клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите Общи условия от страна на Клиента или поради други, независещи пряко от „Марфил Бийч“ ЕООД  причини, и/или когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на „Марфил Бийч“ ЕООД, например при временни проблеми с хостинг услугите или плащанията през външен доставчик.

9.2. „Марфил Бийч“ ЕООД не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с (без)действията на Клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите чрез него стоки и услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия, като например използване от Клиент на чужди данни за самоличност.

 1. Решаване на спорове, други разпоредби

За неуредените в настоящите Общи условия приложения се прилагат общите разпоредби на българското законодателство. В случай на неудовлетвореност от предлаганите от laskara.bg услуги, „Марфил Бийч“ ЕООД  насърчава Клиентите да се свържат директно с представител на дружеството, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникнали спорове. В случай, че Клиентът не желае да ползва този способ или не е удовлетворен от отговора на „Марфил Бийч“ ЕООД, право на клиента е да отнесе въпроса до съответния съд.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.